งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
แสดงรายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการหน้า 1/1
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี 2561... (27 ต.ค. 63) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปี 2560... (27 พ.ค. 58) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป... (2 ธ.ค. 57) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี 2551... (28 เม.ย. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่น ๆ สำหรับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป... (28 เม.ย. 53) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th