งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ทั้งหมด แบบฟอร์มคำร้อง  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 39 รายการหน้า 1/2
ใบมอบฉันทะเพื่อรับใบปริญญาบัตร... (20 มิ.ย. 65) 
คำร้องขอให้จัดส่งใบปริญญาบัตร... (20 มิ.ย. 65) 
คำร้องขอใบประมวลผลการศึกษาและใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (กรณีขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์)... (11 เม.ย. 65) 
เปลียนแปลงรายการลงทะเบียนเรียน(ประเภทวิชา)... (1 พ.ย. 64) 
คำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา(Transcript) และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา... (20 ก.ย. 64) 
คำร้องทั่วไป ขยายการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (13 ก.ค. 64) 
ลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ... (16 ธ.ค. 63) 
ใบส่งผลการสอบวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I... (14 ธ.ค. 63) 
คำร้องทั่วไป... (9 ธ.ค. 63) 
ลงทะเบียนเรียนหลังพ้นกำหนด... (8 ธ.ค. 63) 
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวนรับ... (8 ธ.ค. 63) 
ขอปิดรายวิชา... (8 ธ.ค. 63) 
ขอยุบกลุ่มเรียน... (8 ธ.ค. 63) 
เปลี่ยงแปลงข้อมูลการจัดการเรียนการสอน... (8 ธ.ค. 63) 
ขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียน(เพิ่มเติม)... (8 ธ.ค. 63) 
ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเรียน/ห้องเรียน... (8 ธ.ค. 63) 
คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ... (22 มิ.ย. 63) 
คำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่... (25 ก.ค. 62) 
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด... (26 มี.ค. 62) 
คำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา... (8 พ.ย. 59) 
[ 1 2 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th