งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
แสดงรายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการหน้า 1/1
ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2564 (เรียนที่วิทยาเขตอื่น)... (24 ม.ค. 65) 
ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2564 (วิทยาเขตอื่นมาเรียนที่สุราษฎร์ธานี)... (24 ม.ค. 65) 
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต... (18 พ.ย. 64) 
ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2563 กรณีวิทยาเขตอื่นมาเรียนสุราษฎร์ธานี... (22 ม.ค. 64) 
ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2563 กรณีไปเรียนที่วิทยาเขตอื่น... (22 ม.ค. 64) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ประจำภาคฤดูร้อน/2562 (วิทยาเขตอื่นมาเรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)... (20 ก.พ. 63) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ประจำภาคฤดูร้อน/2562 (นักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไปเรียนที่วิทยาเขตอื่น) ... (20 ก.พ. 63) 
การลงทะเบียนต่างวิทยาเขต... (12 มี.ค. 62) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต ... (10 ม.ค. 56) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th