งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
แสดงรายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการหน้า 1/1
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565... (29 มิ.ย. 65) 
การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน... (29 มิ.ย. 65) 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน... (14 มิ.ย. 65) 
การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565... (10 พ.ค. 65) 
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (17 มี.ค. 65) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 ม.ค. 65) 
การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ... (1 พ.ย. 64) 
เปลี่ยนแปลงข้อฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (27 ต.ค. 64) 
VDO สอนลงทะเบียนเรียน... (28 พ.ค. 64) 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนเบื้องต้น... (28 พ.ค. 64) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (31 มี.ค. 64) 
ยกเลิก และเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (12 มิ.ย. 62) 
ข้อปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (19 มิ.ย. 61) 
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป... (29 ต.ค. 57) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบตรงกัน... (27 พ.ย. 55) 
คู่มือเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน... (21 ก.ค. 55) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th