ปีการศึกษา: ภาคเรียน: วัน : อาคารเรียน:
ห้องเรียน:

หมายเหตุ 1

ห้องเรียนที่เข้าชั้นเรียนแบบ SOCIAL DISTANCING ได้แก่ ห้องเรียนที่มีคำว่า OFFLINE และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ 2

ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE ได้แก่ ห้องเรียนที่ไม่มีคำว่า OFFLINE (ตรวจสอบรหัสเข้าห้อง ONLINE ที่ศูนย์สนเทศฯ โทร 8891)ระบุเงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบ
 
 วิธีการใช้งาน?
(กรุณาอ่านเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบตารางการใช้ห้อง)
 


*** หมายเหตุ การพิมพ์(Print) ให้ตั้งค่าที่ Page Setup โดยให้ Left:10, Right:10, Top:10 และ Bottom:10 และกำหนดกระดาษเป็นแนวนอน(Landscape) ด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบตาราง