งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  
Visited [ 78,706 ] Times
Counter Started [ 20/04/2548 ]
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 40 รายการหน้า 1/2
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563... (23 ก.ย. 63) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... (13 ส.ค. 63) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562... (8 ต.ค. 62) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... (19 ส.ค. 62) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ระดับปริญญาตรี)... (2 ต.ค. 61) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560... (17 ส.ค. 61) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560... (31 ต.ค. 60) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559... (12 ก.ย. 60) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ระดับปริญญาตรี)... (21 เม.ย. 60) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558... (1 ก.ย. 59) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (18 ก.ย. 58) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ระดับปริญญาตรี)... (11 ก.ย. 58) 
สรุปจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (13 ต.ค. 57) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556... (19 ส.ค. 57) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555... (1 ส.ค. 56) 
สรุปจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556... (12 ก.ค. 56) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555... (14 ธ.ค. 55) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554... (17 ก.ค. 55) 
จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จำแนกตามเพศ ศาสนา จังหวัด ภูมิภาค และประเภทการสอบเข้า... (8 มี.ค. 55) 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553... (26 ก.ค. 54) 
[ 1 2 ] ถัดไป >
สถิตินักศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตาม คณะ, เพศ, ประเภทการสอบเข้า, และสาขาวิชา)
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th