เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ...[ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]

ความหมายของระดับคะแนนและสัญลักษณ์ [ ระเบียบ 2552(สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ รหัส 52 ขึ้นไป) / ระเบียบ 2547(สำหรับนักศึกษาก่อนรหัส 52) ]
การคิดเกรดเฉลี่ย [ โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย]
การรับรองผลการเรียนที่นักศึกษาพิมพ์จากเว็บไซต์ [ Flow Chart ]
การแก้สัญลักษณ์ I
การขอทบทวนผลการเรียน
จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพนักศึกษา
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  การจำแนกสถานภาพนักศึกษา ตามระเบียบฯ พ.ศ . 2552 / พ.ศ . 2547
 
ตารางสรุปแสดงการจำแนกสถานภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษา/สถานภาพปัจจุบัน ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่รหัส 52 ก่อนรหัส 52 หมายเหตุ
   ภาคแรกที่เข้าศึกษา(ชั้นปีที่ 1)
                 >= 2.00
Pass
Pass
สถานภาพในภาคแรกที่เข้าศึกษา
                 1.00 - 1.99
Critical
Critical
                 < 1.00
Retire
Retire
   ศึกษาครบ 2 ภาคการศึกษาแรก
  
                >=2.00
Pass
Pass
เป็นสถานภาพในภาคที่สองที่เข้าศึกษา
               1.25 - 1.99
Probation 1
Probation 1
               <1.25
Retire
Retire
   นักศึกษาปกติ
               >=2.00
Pass
Pass
เป็นสถานภาพในภาคถัดไป ยกเว้น สองภาคแรก
              1.50 - 1.99
Probation 1
Probation 1
              < 1.50   
Retire
Retire
   ภาวะรอพินิจครั้งที่ 1(Probation 1)
               >=2.00
Pass
Pass
เป็นสถานภาพในภาคถัดไป
               1.70 - 1.99
Probation 2
Probation 2
               < 1.70
Retire
Retire
   ภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 (Probation 2)
                >=2.00
Pass
Pass
เป็นสถานภาพในภาคถัดไป
                1.90 - 1.99
Probation 3
Probation 3
                < 1.90
Retire
Retire
   ภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 (Probation 3)
                >=2.00
Pass
Pass
เป็นสถานภาพในภาคถัดไป
                < 2.00
Retire
Retire
 
การขอเลื่อนสอบ

ขั้นตอนการขอเลื่อนการสอบ

1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องขอเลื่อนสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง  สามารถรับคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. นักศึกษาติดต่ิออาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่ขอเลื่อนสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ

3. นักศึกษาส่งคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น ที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น  หากนักศึกษาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย โดยใบรับรองแพทย์ต้องระบุข้อความที่เข้าใจได้ว่านักศึกษามีอาการป่วยจริง

4. ยื่นคำร้องก่อนวันสอบล่วงหน้า 15 วัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุสุดวิสัย

5. นักศึกษาติดตามผลการขอเลื่อนสอบหลังยื่นคำร้องประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือเว็บไซต์ของงานทะเบียนและประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th

6. หากได้รับอนุมัติ นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยด่วน เพื่อนัดวันสอบต่อไป

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

การคิดเกรดเฉลี่ย
 
ตัวอย่าง  ประกอบคำอธิบาย

ภาคการศึกษาที่ 1/2553

รหัสวิชา ชื่อวิชา


จำนวนหน่วยกิต

ระดับคะแนน(เกรด)

ค่าระดับคะแนน

หน่วยจุด(3 * 1)

140-220 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
4.0
B+
3.5
14.0
921-101
INTRODUCTION TO ENGINEERING
1.0
D+
1.5
1.5
935-161
ENGLISH LISTENINH AND SPEAKING 
3.0
C
2.0
6.0
935-117 BADMINTON
1.0
A
4.0
4.0
จำนวนหน่วยกิตประจำภาค
     9.0 ==> (นำจำนวนหน่วยกิต หมายเลข 1 มาบวกกัน)
จำนวนหน่วยจุดรวม
   25.50 ==> (นำจำนวนหน่วยจุด หมายเลข 4 มาบวกกัน)
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค
     2.83 ==> (จำนวนหน่วยกิตประจำภาค หมายเลข 5 หารด้วยจำนวนหน่วยจุดรวม หมายเลข 6)

 

 

 
ภาคการศึกษาที่ 2/2553
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน(เกรด) ค่าระดับคะแนน หน่วยจุด
935-102 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
3.0
C+
2.5
7.5
932-202 PRINCIPLES OF BIOTECHNOLOGY
3.0
E
0.0
0.0
926-201 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3.0
A
4.0
12.0
จำนวนหน่วยวกิตประจำภาค
9.0      =>[วิธีการคิดเหมือน ภาค 1/2553]
จำนวนหน่วยจุดประจำภาค
19.5    =>[วิธีการคิดเหมือน ภาค 1/2553]
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำภาค 
2.16    =>[ 9/8 ]
จำนวนหน่วยกิตรวม
18.0    =>[ 5 + 8 ]
จำนวนหน่วยจุดรวม
45.5    =>[ 6 + 9 ]
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.52    =>[ 12/11]
 

วิธีการคิด

หมายเลข 1 : จำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชา

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 2 : ระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในรายวิชานั้น ๆ

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 3 : หมายถึง ค่าระดับคะแนน    มีดังนี้  

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน
A
4.0
B+
3.5
B
3.0
C+
2.5
C
2.0
D+
1.5
D
1.0
E
0.0

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 4: การหาจำนวนหน่วยจุดแต่ละรายวิชา ให้เอาระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น คูณ ด้วยจำนวนหน่วยกิต

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 5 : นับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 6: การรวมจำนวนหน่วยจุดทั้งหมด

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 7 : ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค  วิธีการคิด  ให้เอาจำนวนหน่วยจุดรวมประจำภาค หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมประจำภาค

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 8 : จำนวนหน่วยกิตประภาคการศึกษาถัดไป

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 9 : จำนวนหน่วยจุดประจำภาคการศึกษาถัดไป

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 10 : ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาถัดไป

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 11: จำนวนหน่วยกิตรวม วิธีการคิด ให้เอาจำนวนหน่วยกิตของแต่ละภาคการศึกษามารวมกัน(ยกเว้นรายวิชาที่เคยได้ผลการเรียน E แล้วมาลงทะเบียนเรียนใหม่ ให้นับจำนวนหน่วยเพียงครั้งเดียว) 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 12 : จำนวนหน่วยจุดรวม   วิธีการคิด    ให้เอาจำนวนหน่วยจุดรวมของทุกภาคการการศึกษาที่ลงทะเบียนมาแล้วมาบวกกัน

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 13: ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  วิธีการคิด   ให้เอาจำนวนหน่วยจุดรวม หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวม

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้สัญลักษณ์ I
    I (Incomplete)   หมายความว่า  การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์  เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบ การศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ได้สัญลักณ์ I จากคณะกรรมการประจำคณะตามความ ในระเบียบ ข้อ 16.1.2

    เมื่อนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาิถัดไป เพื่อดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผล

2. หากพ้นกำหนดยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือ F หรือ U หรือ R  แล้วแต่กรณีทันที

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอทบทวนผลการเรียน

1. นักศึกษากรอกรายละเอียดใน คำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง   รับคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ีนี่

2. นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบในการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

3. นักศึกษายื่นคำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล

4. ติดตามผลการพิจารณา  หลังยื่นคำร้อง 1 - 2 สัปดาห์ ที่งานทะเบียนและประมวลผล

5. หากผลการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงระดับคะแนน   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผลจะนัดวันแจ้งผลการเรียนใหม่ให้นักศึกษาทราบต่อไป

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองผลการเรียนที่นักศึกษา่พิมพ์จากเว็บไซต์
   

ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. นักศึกษาพิมพ์ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา(1 ภาคการศึกษา ต่อ 1 แผ่น)  จากเว็บไซต์ https:// sis.surat.psu.ac.th

2. นำใบแจ้งผลการเรียนที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งออกโดยทางราชการ  มายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับรองผลการเรียน

3. การรับรองผลการเรียนที่พิมพ์จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยจะรับรองให้เฉพาะภาคการศึกษาล่าสุดไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดกัน

4. กรณีที่นักศึกษาขอรับรองผลการเรียนเกิน 2 ภาคการศึกษาติดกัน นักศึกษาต้องเขียนคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษาแทน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่)

กลับด้านบน